สถานที่ให้บริการ eduroam

สถานที่(มหาวิทยาลัย)ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

สามารถตรวจสอบได้จาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

สถานที่ให้บริการ eduroam ในต่างประเทศ

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก