eduroam คืออะไร

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” ที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นบนเครือข่ายไวเลสแลน (Wireless LAN) ได้

โดย eduroam บริการเครือข่ายโรมมิ่ง (Roaming) เพื่อการศึกษา การวิจัย โดยมีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมเป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรจากสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกด้วยกัน สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อ เข้ากับจุดให้บริการ WiFi ที่ใช้ชื่อ SSID เป็น eduroam โดยการยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกให้โดยสถาบันต้นสังกัด
เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลาง (roaming) ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด (Identity Provider) และเมื่อผ่านขั้นตอนยืนยันตัวบุคคลแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นสมาชิกของ eduroam ผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ eduroam ของประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้บริการในสองส่วนคือ

  1. เป็นผู้ตรวจสอบพร้อมยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Provider)
    สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในสถาบันการศึกษาอื่น

  2. เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับให้บริการเครือข่ายกับแขกผู้มาเยือน

การให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับแขกผู้มาเยือน (บุคลากรจากสถาบันที่เป็นสมาชิก) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย สำหรับให้บริการเครือข่าย eduroam ไว้ตามอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย (ดูแผนที่จุดให้บริการได้ที่ http://eduroam.pit.ac.th) โดยตั้งชื่อ SSID เป็น eduroam ซึ่งบุคลากรจากสถาบันสมาชิกสามารถเชื่อมต่อและยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัดผ่านด้วยโปรโตคอล WPA ( WPA2-Enterprise) และ EAP ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Traffic Log) ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ…. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเมื่อไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก eduroam สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้ โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่มี SSID ที่ชื่อ eduroam แล้วยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งาน PITNet ID เพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น [email protected] โดยในการใช้งานต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันที่ให้บริการเครือข่ายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด