การใช้งาน eduroam

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

นักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน Wi-Fi SSID: eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งาน PITNet Account โดยมีรูปแบบดังนี้เพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย ดังนี้

สำหรับบุคลากร เช่น
ชื่อบัญชี: [email protected]
รหัสผ่าน: รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (PITNet Account)
สำหรับนักศึกษา เช่น
ชื่อบัญชี: [email protected]
รหัสผ่าน: รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (PITNet Account)

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam
SSID: eduroam
Security type: WPA2-Enterprise
Encryption: TKIP/AES
Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

คู่มือการใช้งาน       

การใช้งาน eduroam ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam